POUZE KVALITNÍ PRODUKTY

Žádné zboží z Číny ani neseriózní jednání.

Doporučujeme nakupovat kvalitní techniku a služby od profesionálů.

více informací »
EXPRESNÍ DORUČENÍ

Objednanou techniku vám expresně doručíme kurýrem.

 • Praha - DNES
 • ČR - ZÍTRA DO 17 HODIN

Dále zasíláme zboží Obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou PPL.

více informací »
SHOWROOM PRAHA

Náš sortiment si můžete prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit na obchodním oddělení v Praze.

Jsme zkušení odborníci a rádi vám s výběrem pomůžeme.

více informací »
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Nakupovat můžete i na splátky s online vyřízením a schválením.

Výhodné financování pro vás zajišťujeme se společnosti ESSOX (Komerční banka, a.s.)

více informací »
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 733 532 531
+420 604 828 001
+420 777 250 770
+420 261 264 149

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webových stránek www.odposlechy.com, jakož i prodávajícím (dále jen „Provozovatel“) je společnost TANGO, spol s r.o. se sídlem Praha - Kunratice, Vídeňská 1764/158, PSČ 148 00, IČ  601 13 880, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 132054. Práva a povinnosti Provozovatele a osob přistupujících na tyto stránky (dále jen „Uživatel“) při používání elektronického obchodu se řídí následujícími podmínkami. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele coby prodávajícího a Uživatele coby kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Uživatelem elektronického obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je Spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

II. Zvláštní režim prodeje

a)  Všechna zařízení, která patří do kategorie se zvláštním režimem prodeje, jsou na webových stránkách www.odposlechy.com označena písmenem Z obsaženým na konci kódu produktu (příklad kódu produktu v kategorii zvláštní režim prodeje: 000000-Z). Všechna tato zařízení, ačkoliv jsou po technické stránce plně funkční, nejsou určena pro uvedení do běžného provozu. Jsou dodávána jako technická zařízení výhradně pro studijní účely a určena pro rozebrání.

b)  Některé produkty jsou aktivní zařízení - vysílače, které pro přenos informací využívají frekvenční pásma, na kterých nelze tyto vysílače bez povolení ČTÚ provozovat v České republice ani v ostatních zemích Evropské unie. Další zařízení, která lze připojit do elektrické sítě, na telefonní linku nebo do počítače nemusí splňovat příslušné bezpečnostní standardy a další povinné technické požadavky. Jedná se tedy o výrobky popsané v nař. vl. č. 426/2000 sb., kterým se stanoví technické požadavky na radiová a telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.

c) Informace o produktech, příklady použití, příběhy z praxe a návody, které jsou uvedeny na webových stránkách www.odposlechy.com a vztahujících se k zařízením uvedeným v kategorii se zvláštním režimem prodeje, jsou pouze ilustrativní a slouží pro studijní účely a orientaci v této problematice.

d) Objednáním této techniky bere Uživatel plně na vědomí charakter těchto produktů, výše uvedené skutečnosti a souhlasí s dodáním zboží pouze za účelem jeho rozebrání a zkoumání funkce nikoliv za účelem uvedení do provozu nebo za účelem dalšího šíření a distribuce. Tímto nejsou v žádném případě dotčena Uživatelova zákonná práva na záruku.

III.A. Zpracování osobních údajů a jejich využití

a)  Přístup do objednávkového sytému elektronického obchodu lze podmínit poskytnutím osobních údajů Uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy, vedení uživatelských účtů, zasílání informací a obchodních sdělení, jakož i pro ochranu zájmů a práv Provozovatele a uplatnění jeho právních nároků. Uživatel poskytnutím požadovaných osobních údajů uděluje souhlas, aby údaje v poskytnutém rozsahu byly zpracovány Provozovatelem, jakožto správcem. Provozovatel o změně uvedených podmínek zpracování osobních dat informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, dále že Uživatel jako subjekt údajů má právo k přístupu k poskytnutým údajům vč. jejich editace, dále Uživatel má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese Provozovatele. Uživatel má právo v případě porušení svých práv obrátit se na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat nápravu.

b)  Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů Provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Uživatelů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

c)  Udělí-li k tomu Uživatel souhlas podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, může Provozovatel zasílat Uživateli informace o své činnosti za účelem nabízení služeb a produktů Provozovatele do odvolání tohoto souhlasu.

d)  Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na internetových stránkách www.odposlechy.com spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů elektronického obchodu Provozovatele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

e)  Provozovatel si je vědom citlivosti potřeb Uživatelů, proto zaručuje naprostou diskrétnost a ochranu osobních údajů, aby v žádném případě nedošlo k narušení pověsti a image klienta.

III.B.  Bezpečnost

a)  Uživatelé elektronického obchodu nesmí zasahovat do protokolů či aplikací, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů nebo se snažit proniknout do veřejně nepřístupných oblastí bez oprávnění Provozovatele (např. získáním cizích přístupových kódů).

b)  Elektronický obchod může obsahovat odkazy na další webové servery (reklamní bannery, linky na partnery apod.), u kterých Provozovatel není odpovědný za postupy při ochraně soukromí, ani za jejich obsah.

IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky Provozovateli Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění (s výjimkou anonymního nákupu) a není přístupná třetím stranám.

Tyto všeobecné podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronického obchodu www.odposlechy.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Uživatelem.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a)  Pro nákup vybraného zboží či služby z nabídky elektronického obchodu, je nutné provést elektronickou Objednávku. K tomu je nutné provést přihlášení Uživatele do elektronického obchodu s doplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři; to neplatí pro anonymní nákup, který lze uskutečnit elektronickou objednávkou ve zvláštní sekci. Uživatel je povinen uvést do Objednávky přesné a pravdivé údaje tak, aby bylo zajištěno řádné plnění, jinak Provozovatel neodpovídá za opožděné plnění či jiné vadné plnění. Odeslání Objednávky je závazné. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy.

b)  Odstoupení od Objednávky je možné pouze po konzultaci s Provozovatelem, a to buď e-mailem nebo telefonicky (viz stránka Kontakty). Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, Provozovatel tuto skutečnost potvrdí Uživateli emailem.

c)  Potvrzení Objednávky bude Provozovatelem provedeno na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. V potvrzení Objednávky budou uvedeny parametry Objednávky. Kupní smlouva je uzavřena doručením emailu s potvrzením Objednávky.

d)  Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy v případě, že: produkt se již nevyrábí nebo nedodává a již není možné jej nahradit jiným modelem nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že Uživatel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

e)  Objednávku produktu či služby lze uskutečnit mimo režim elektronického obchodu též prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky nebo osobně (viz stránka Kontakty).

VI. Cena a platba

a) Veškeré ceny produktů a služeb uvedené v ceníku jsou uváděny bez DPH a současně také včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání.

b)  Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list. Faktura bude dodána společně se zasílaným produktem. Uživatel může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Uživatel provede úhradu předem a Provozovatel není schopen zajistit dodání zboží, Provozovatel neprodleně vrátí plnění Uživateli dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení finančního plnění (bankovní převod, poštovní poukázka apod.).

c)  Varianty úhrady:

 • Dobírkou (hotově při předání zboží)
 • Bankovním převodem oproti zálohové faktuře zaslané prostřednictvím emailu
 • Hotově při převzetí
 • Platební kartou online při odeslání objednávky (zabezpečená platební brána 3D Secure Československé obchodní banky, a.s.).
 • Financování ve splátkách (viz stránka Splátkový prodej)

d)  V případě dodání objednaného zboží na adresu mimo Českou republiku, jsou možné pouze tyto varianty úhrady: bankovním převodem oproti zálohové faktuře zaslané prostřednictvím emailu nebo platební kartou online při odeslání objednávky (zabezpečená platební brána 3D Secure Československé obchodní banky, a.s.).

e)  Variabilní symbol pro platbu obdrží Uživatel v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky do našeho systému.

VII. Dodání

a)  Varianty doručení/dodání

 • Osobní odběr v obchodním oddělení, adresa viz stránka Kontakty - termín vyzvednutí je třeba předem rezervovat; v případě marného uplynutí 5 pracovních dnů od sjednaného termínu bude objednaný produkt uvolněn a vrácen na sklad.
 • Zaslání balíkem Do ruky prostřednictvím České pošty (do druhého dne).
 • Zaslání balíkem Na poštu prostřednictvím České pošty - diskrétní varianta. V objednávce Uživatel uvede pouze jméno adresáta a poštu, kam si přeje zásilku doručit. Zásilka zůstane uložena na poště a bude čekat, až si ji adresát vyzvedne. Tento způsob doručení lze doporučit pro případ, kdy je nežádoucí, aby zásilka (nebo oznámení o uložení zásilky) dorazila na adresu adresáta nebo do sídla firmy.
 • Zaslání kurýrní službou Messenger – dostupnost pouze pro Prahu a blízké okolí, dodání do 3 hodin od potvrzení Objednávky (platí pro objednávky podané v pracovní dny mezi 8:00 hod. až 18:00 hod., není-li dohodnuto jinak).
 • Zaslání prostřednictvím dopravce PPL.
 • Zaslání balíkem České pošty na Slovensko.
 • Zaslání prostřednictvím dopravce PPL na Slovensko.
 • Zaslání po individuální dohodě do kterékoliv země Evropské unie.

b) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Uživateli zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí Uživatel sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu Uživatel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

c)  U přebírané zásilky se Uživatel přesvědčí, zda odpovídá objednanému modelu a není mechanicky poškozeno. V případě, že zásilka přišla nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, kontaktujte Provozovatele viz stránka Kontakty.

VIII. Anonymní nákup

V případě anonymního nákupu lze Objednávku uskutečnit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím nákupu bez registrace (viz stránka Anonymní nákup).

IX. Odstoupení od smlouvy

a)  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s ust. § 53 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel písemně kontaktuje Provozovatele s uvedením, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel je povinen produkty vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla Provozovatele, nebo odesláním na adresu Provozovatele. V případě, že nebude dodržena lhůta pro odeslání odstupovaných produktů Provozovatel je oprávněn účtovat Spotřebiteli tzv. zpozdné ve výši 10% z ceny produktů za každý den prodlení. Produkty musí být vráceny nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Ke zpět zaslanému produktu je nutno přiložit doklad o nabytí (kopii faktury), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Produkty odeslané na dobírku nebudou Provozovatelem převzaty a budou Kupujícímu vráceny na jeho náklady zpět! Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo jinak využito), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel v takovém případě Spotřebiteli vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Provozovatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • na dodávku zboží, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal (rozlepení nebo porušení bezpečnostní samolepky).

Jakmile Provozovatel vrácené zboží obdrží, má 15 pracovních dnů na jeho kontrolu. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty Spotřebiteli informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Provozovatel zašle v takovém případě Spotřebiteli do 5 pracovních dnů od odeslání výše uvedené informace o odstoupení zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu Spotřebitele nebo převodem na účet Spotřebitele.

b)  Kupující, který není spotřebitelem dle § 52 odst. 3 občanského zákoníku a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje toto zboží na IČ), může odstoupit od smlouvy jen za podmínek dle § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

X. Záruka a servis

a)  Záruku na prodávané produkty poskytuje Provozovatel dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v katalogu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Uživatelem.

b)  Záruka se vztahuje na výrobní vady produktů nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či jak stanoví zákon.

c) Možnosti, jak uplatnit reklamaci:

 • osobní návštěvou v sídle Provozovatele, nebo
 • prostřednictvím elektronické pošty (viz stránka Kontakty).

d) K reklamovaným produktům je nutné přiložit čitelný doklad o nabytí a podrobný popis závady. Reklamované produkty musí být kompletní.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Provozovatele v den uskutečnění Objednávky. Uskutečněním Objednávky stvrzuje Uživatel Provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednaný produkt včetně uvedených expedičních a dopravních nákladů a veškeré podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání a potvrzení Objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 1. 2011

Mohlo by vás také zajímat: