POUZE KVALITNÍ PRODUKTY

Žádné zboží z Číny ani neseriózní jednání.

Doporučujeme nakupovat kvalitní techniku a služby od profesionálů.

více informací »
EXPRESNÍ DORUČENÍ

Objednanou techniku vám expresně doručíme kurýrem.

  • Praha - DNES
  • ČR - ZÍTRA DO 17 HODIN

Dále zasíláme zboží Obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou PPL.

více informací »
SHOWROOM PRAHA

Náš sortiment si můžete prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit na obchodním oddělení v Praze.

Jsme zkušení odborníci a rádi vám s výběrem pomůžeme.

více informací »
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Nakupovat můžete i na splátky s online vyřízením a schválením.

Výhodné financování pro vás zajišťujeme se společnosti ESSOX (Komerční banka, a.s.)

více informací »
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 733 532 531
+420 604 828 001
+420 777 250 770
+420 261 264 149

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Tango, spol. s r.o., identifikační číslo 601 13 880, se sídlem Vídeňská 1764/158, 148 00 Praha 4 – Kunratice, zapsaná v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 132054 (dále jen „Správce“).

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje smluvního partnera, jenž je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), případně osobní údaje kontaktních osob smluvního partnera, jenž je právnickou osobou, které byly Správci předány s vědomím těchto kontaktních osob, jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování sjednaných služeb, tzn. zejména vyhodnocování žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále za účelem oprávněného zájmu Správce, tzn. zejména zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce, ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy), jakož i za účelem plnění zákonných povinností Správce.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění příslušné smlouvy, případně souhlas udělený subjektem údajů.

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou zejména osoby

  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující plnění služeb poskytovaných Správcem,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby (např. Google LLC, Seznam.cz, a.s.),
  • právní a daňoví poradci, při poskytování svých služeb,
  • poskytovatelé IT služeb a tvůrci softwarových produktů, které Správce používá při své činnosti zejména při provádění údržby a změn v informačních a prodejních systémech.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb (Google LLC).

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zakliknutím okna "Souhlasím s použitím osobních údajů také pro marketingové účely" vyjadřuje subjekt údajů svůj výslovný, bezúplatný, informovaný, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním jeho osobních údajů Správcem coby provozovatelem internetových stránek www.odposlechy.com, a to v rozsahu e-mailu, telefonního/mobilního čísla, jména a příjmení, IP adres a informací shromážděných ze souborů cookies (informací převáděných z internetové stránky do zařízení). Souhlas se uděluje za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), informací o novinkách, činění jiných marketingových aktivit, zasílání zpráv reklamního charakteru a za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných Správcem. Subjekt údajů má možnost souhlas neudělit tak, že zruší zakliknutí okna „Souhlasím s použitím osobních údajů také pro marketingové účely“. Současně subjekt údajů uděluje Správci ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, výslovný souhlas s tím, aby užil sdělenou e-mailovou adresu ke kontaktování a zasílání obchodních sdělení (s informacemi o novinkách, produktech a službách) poskytovaných Správcem, poskytovateli služeb nebo třetími osobami (příjemci osobních údajů uvedených shora v tomto souhlasu). Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem v nich uvedeným (tj. odhlášením z odběru obchodních sdělení).

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Souhlas se poskytuje na dobu určitou deseti let ode dne udělení tohoto souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv bezplatně na shora uvedených kontaktech Správce odvolat.

Subjekt údajů bere na vědomí, že:

• nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování; • osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, aniž by byly poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost práv subjektu údajů a poskytnuta účinná právní ochrana (zejména na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 GDPR); • příjemcem osobních údajů je Správce a zaměstnanci Správce, dále osoba poskytující Správci služby webového rozhraní, mediální a marketingová agentura a obchodní partneři Správce.

Pokud Správce obdrží žádost subjektu údajů o přístup k osobním údajům a informacím, které se ho týkají, resp. o opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, bude jej Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by ze strany Správce nebylo přijato opatření, o které subjekt údajů požádá, Správce je povinen jej informovat bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, o důvodech nepřijetí opatření. Správce v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR není povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Správce může (a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

9. COOKIES

Při poskytování služeb Správci pomáhají soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě.

Mohlo by vás také zajímat: